boules logo Jeu de Boulesvereniging
Teteringen
Opgericht: 18 november 1991
 
terug
home
zoek
STATUTEN VAN LA CRIQUE
Artikelindex
 1. Naam
 2. Zetel
 3. Doel
 4. Leden
 5. Begunstigers
 6. Toelating
 7. Einde Van Het Lidmaatschap
 8. Tuchtrechtspraak
 9. Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
 10. verplichtingen leden / Jaarlijkse bijdrage
 11. rechten begunstigers
 12. Bestuur
 13. Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – Schorsing
 14. Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur
 15. Bestuursvergadering
 16. Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
 17. Jaarverslag – Rekening en verantwoording
 18. Algemene vergaderingen
 19. Toegang en stemrecht
 20. Voorzitterschap – Notulen
 21. Besluitvorming van de algemene vergadering
 22. Bijeenroeping algemene vergadering
 23. Statutenwijziging
 24. Ontbinding
 25. Reglementen

Vrijwaring: De hieronder vermelde tekst is met grote zorgvuldigheid overgenomen uit de statuten.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend en alleen de tekst uit de originele akte is bindend.

Statuten

NAAM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Jeu de Boulesvereniging "La Crique".

ZETEL.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Teteringen

DOEL.

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de pétanquesport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het verwerven van het lidmaatschap van de Nederlandse Jeu de Boulesbond, in deze statuten nader aan te duiden als: de bond;
  2. deel te nemen aan de door de bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
  3. wedstrijden te organiseren;
  4. evenementen op het gebied van de pétanquesport te organiseren.

LEDEN.

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn, natuurlijke personen die door het bestuur alszodanig zijn toegelaten.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
 3. Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, danwel het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van een vereniging worden toegelaten.
 4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

BEGUNSTIGERS.

Artikel 5.

 1. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING.

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting als bedoeld in artikel 8 lid 5.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid reIdelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

TUCHTRECHTSPRAAK.

Artikel 8.

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bond, of handelen of nalaten, waardoor de belangen van de bond worden geschaad.
 1. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een tuchtcommissie is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. tuchtrechtelijke boetes;
  3. schorsing;
  4. ontzetting (royement).
  1. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het reglement tuchtrechtspraak vastgestelde maxima.
  2. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, worden vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan een stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
  1. Ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
  3. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigst door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  4. De betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid van stemmen naar aanleiding van dit beroep beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 3. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1, onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de bond.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS.

Artikel 9.

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

VERPLICHTINGEN LEDEN – JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 10.

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van diens organen, alsmede de door de bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  3. de belangen van de vereniging en de bond niet te schaden;
  4. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatst bedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
 2. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categoriën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 4. De geldmiddelen van de vereniging bestaan voorts uit ontvangsten uit wedstrijden en andere inkomsten.
 5. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

RECHTEN BEGUNSTIGERS.

Artikel 11.

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

BESTUUR.

Artikel 12.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien procent (10%) van de leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden als vorenbedoeld moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING.

Artikel 13.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 14.

 1. De voorzitter wordt in functie gekozen.
  Het bestuur wijst uit zijn midden een sekretaris en een penningmeester aan en stelt voor eventuele andere bestuursleden hun taak vast. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de leden door middel van publicatie in het clubblad of schriftelijke mededeling. Het bestuur kan voor elk zijner leden uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één funktie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de sekretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSVERGADERING.

Artikel 15.

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
  1. Alle besluiten, daar onder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  2. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 16.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechts handelingen en het verrichten van investeringen, een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande.
   1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
   2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   4. het aangaan van dadingen;
   5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door de voorzitter tezamen met één der andere be stuursleden.
 7. De vereniging wordt op de vergadering van de bond, of van de afdelingen van de bond, vertegenwoordigd door ten minste één daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van afdelingsafgevaardigden, alsmede bevoegd is om zich verkiesbaar te stellen als afdelingsafgevaardigde.
 8. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat een tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 17.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2
  en 3, tien jaren lang te bewaren.
 8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 18.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b.de benoeming van de in artikel 17 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  2. voorziening in eventuele vacatures;
  3. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
  4. vaststelling van de contributies voor het komende boekjaar.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoeken zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 19.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.

Artikel 20.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
  Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 22.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
  De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 23.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 23.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering. waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden en/of gepubliceerd in het clubblad.
  1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van de bond.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 24.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

REGLEMENTEN.

Artikel 25.

 1. De algemene vergadering kan een of meerdere reglementen vaststellen en wijzigen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Jeu de Boulesvereniging La Crique | 02-05-2012