boules logo Jeu de Boulesvereniging
Teteringen
Opgericht: 18 november 1991
 
terug
home
zoek
HUISHOUDELIJK REGLEMENT LA CRIQUE
Artikelindex
 1. Algemeen
 2. Het lidmaatschap
 3. Het bestuur
 4. Voorzitter
 5. Vice voorzitter
 6. Secretaris
 7. Penningmeester
 8. Commissies
 9. De commissie wedstrijdzaken
 10. De technische commissie
 11. De redactiecommissie
 12. Vergaderingen
 13. Bestuursvergaderingen
 14. Stemmingen algemene ledenvergaderingen
 15. Geldmiddelen
 16. Wedstrijden
 17. Tuchtrechtspraak
 18. Slotbepalingen

Vrijwaring: De hieronder vermelde tekst is met grote zorgvuldigheid overgenomen uit het Huishoudelijk Reglement.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend en alleen de tekst uit de originele stukken is bindend.

Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 3 november 1994 en herzien d.d. 26 maart 2002.

ALGEMEEN.

Art.1.

Het huishoudelijk reglement regelt die zaken welke in de statuten niet zijn opgenomen of een nadere verklaring believen. Zij mogen niet in tegenstrijd zijn met de statuten van de vereniging en dienen, alvorens van kracht te worden, daaraan te worden getoetst.

HET LIDMAATSCHAP.

Art.2.

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur genomen, op grond van een schriftelijke aanmelding bij de secretaris.
 2. De aanmelding geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van een door La Crique verstrekt schrijfformulier.
  Indien nodig kan het bestuur eisen dat de in het formulier vermelde gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 3. Bij afwijzing van een aanvraag tot het lidmaatschap heeft de aanvrager het recht van beroep op de algemene ledenvergadering.
  Dit beroep wordt ingesteld d.m.v. een aan de secretaris van de vereniging gerichte aangetekende brief. De secretaris vermeldt dit beroep op de agenda van de eerstkomende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist, gehoord het bestuur en desgewenst de appellant, met gewone meerderheid van stemmen.
 4. NJBB leden dienen voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar de keus te maken of zij een W-dan wel een R-licentie willen ontvangen.
 5. NJBB leden die van meerdere verenigingen lid zijn, de zgn tweede leden, moeten tevens aangeven voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar voor welke vereniging zij in een vertegenwoordigend team willen uitkomen. La Crique volgt hierin de richtlijnen van de NJBB alsook voor Lid 4 van Art.2.
  Tweede leden hebben dezelfde rechten en plichten als de zgn eerste leden.
 6. Erelidmaatschap en buitengewone leden.
  Op voorstel van het bestuur kan worden overgegaan tot de benoeming van ereleden c.q. buitengewone leden, indien het bestuur en leden van mening zijn dat daartoe aanleiding is.
  Een voordracht wordt door het bestuur met redenen omkleed en aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Deze kan tot bekrachtiging overgaan na stemming onder de aanwezige leden.

Art.3.

 1. De opzegging van het lidmaatschap zal alleen schriftelijk kunnen geschieden met een opzegtermijn van twee maanden vóór het nieuwe verenigingsjaar.
 2. Onverminderd het bepaalde in de statuten art. 7 lid 3 en 7 dient bij opzegging van het lidmaatschap aan de secretaris te worden teruggegeven:
  1. De van bondswege verstrekte licentiekaart.
  2. De verenigingsstatuten.
  3. Het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  4. De door de vereniging beschikbaar gestelde eigendommen, bekrachtigd in de algemene ledenvergadering.

HET BESTUUR.

Art.4.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 stemgerechtigde leden, doch kan met toestemming van de algemene ledenvergadering, uitgebreid worden tot 5 stemgerechtigde leden.
 2. Drie leden van het bestuur vormen het dagelijks bestuur, te weten: de voorzitter, penningmeester en secretaris.
  De beide overige leden kunnen worden belast met taken welke door het bestuur worden vastgesteld voor wat betreft inhoud en omvang

Art.5.

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging; draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten.
 2. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging, zowel in als buiten rechten en neemt alle beslissingen, welke niet tot een bestuurs- of ledenvergadering kunnen worden uitgesteld.
 3. Een van de bestuursleden, welke als lid aan het bestuur is toegevoegd heeft zitting in de commissie wedstrijdzaken.
 4. Het tweede aan het bestuur toegevoegde lid, heeft zitting in de technische commissie.
 5. Indien het bestuur uit 3 stemgerechtigde leden bestaat, zullen deze onderling een regeling treffen voor zitting in de commissie wedstrijdzaken en technische commissie.
 6. De leden van het bestuur worden voor de tijd van 3 jaar gekozen In het eerste jaar zijn aftredend de secretaris en het lid dat zitting heeft in de commissie wedstrijdzaken.
  In het tweede jaar zijn aftredend de penningmeester en het lid dat zitting heeft in de technische commissie.
  In het derde jaar is aftredend de voorzitter.
  De voorzitter en de secretaris treden nimmer tegelijk af behoudens onvoorziene omstandigheden.
 7. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 8. De vervanging van tussentijds afgetreden bestuursleden wordt bij bestuursbesluit geregeld en op de eerstvolgende algemene ledenvergadering bekrachtigd.
 9. Hiervan is uitgesloten de functie van voorzitter, zoals vastgelegd in de statuten Art.14.

VOORZITTER.

Art.6.

 1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de eerst aangewezen belangenbehartiger van de vereniging.
 2. Hij leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast; behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten als éénderde van de, op zowel bestuurs- als algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
 3. De voorzitter kan (ongevraagd) alle vergaderingen van de commissies, genoemd in Art.9, met uitzondering van de
  kascommissie, bijwonen. Hij heeft op deze vergaderingen een adviserende stem.

VICE VOORZITTER.

Art.7.

 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter die de voorzitter vervangt, indien deze verhinderd is zijn taak zoals omschreven in Art.6 uit te voeren.
 2. De vice-voorzitter maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur.

SECRETARIS.

Art.8.

 1. De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.
  Hij is belast met:
  1. Het uitwerken van de overlegagenda en het verzorgen van de convocaties.
  2. Het notuleren van de vergaderingen.
  3. Het voeren van de verenigingscorrespondentie. Van de inkomende en uitgaande correspondentie houdt hij een register bij; nummert de in- en uitgaande correspondentie in volgorde en is verplicht van alle uitgaande stukken een afschrift te houdend. Het bijhouden van het ledenregister, waar uit de aard van ieder lidmaatschap dient te blijken.
  4. De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht.
  5. Het beheer van het verenigingsarchief.

PENNINGMEESTER.

Art.9.

 1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust, overeenkomstig het gestelde in Art.5 sub 1, bij het bestuur.
 2. Hij draagt zorg voor het innen van de contributie en overige inkomsten. Hij draagt zorg voor de betaling van de door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan een boekhouding bij.
 3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen een behoorlijke kwitantie of een ander schriftelijk bewijs.
 4. Gelden, welke niet nodig zijn voor het betalen van de lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.
 5. Hij brengt de algemene vergadering verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar in.
 6. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 7. Hij is gehouden de kascommissie inzage te geven van de kas en de administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de algemene vergadering, het bestuur en /of de kascommissie ter plaatse van zijn beheer mocht verlangen.
  Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

COMMISSIES.

Art.10.

 1. De vereniging kan de volgende commissies hebben:
  1. De commissie wedstrijdzaken.
  2. De technische commissie.
  3. De kascommissie.
  4. De redactiecommissie voor het cluborgaan.
   Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld. Bij de instelling van tijdelijke commissies zal in de notulen van de vergadering worden vastgelegd, waarvoor de commissie in het leven is geroepen en voor welke tijdsduur. Na beëindiging van haar werkzaamheden wordt de tijdelijke commissie ontbonden.
 2. De vaste commissies worden door de algemene vergadering voor de tijd van 3 jaar gekozen; aftredende leden zijn ter stond herkiesbaar.
 3. De commissies staan, elk op haar eigen terrein, het bestuur bij in de vervulling van haar taak.
 4. In de commissie, genoemd onder a. en b. van het eerste lid van dit artikel heeft een bestuurslid zitting: deze kan als voorzitter van de commissie optreden.

DE COMMISSIE WEDSTRIJDZAKEN.

Art.11.

 1. De commissie wedstrijdzaken bestaat uit ten hoogste 3 stemgerechtigde leden.
 2. De commissie is belast met:
  1. Het organiseren en uitschrijven van de door de vereniging te houden wedstrijden, zowel in clubverband als met externe deelname.
  2. In voorkomend geval, het samenstellen van de équipes welke namens de vereniging zullen worden afgevaardigd alsook het aanschrijven van de deelnemende spelers.
  3. Het adviseren bij de samenstelling van de équipes welke aan de nationale competitie en andere door de NJBB uitgeschreven wedstrijden meedoen.
 3. Zij dient tijdig bij het bestuur een overzicht in welke wedstrijden er voor het komende verenigingsjaar gehouden zullen worden.
 4. Binnen 2 weken na een toernooi of ander evenement waar inleggelden gevraagd worden, dient de commissie de afrekening van het betrokken toernooi te overleggen aan de penningmeester.
  In onderling overleg kan bepaald worden of een batig saldo in de clubkas wordt gestort of onder beheer van de wedstrijdcommissie blijft.
 5. Een maand voordat de verenigingsbegroting in de algemene vergadering behandeld zal worden dient de commissie wedstrijd zaken bij de penningmeester een begroting in, waarin naar voren komt welke uitgaven zij in het komend verenigingsjaar denkt te gaan doen.
 6. Zij doet aan het bestuur voorstellen met betrekking tot het organiseren van trainingen ten behoeve van de leden.

DE TECHNISCHE COMMISSIE.

Art.12.

 1. De technische commissie bestaat uit ten minste 3 leden en is belast met het in orde brengen en houden van het speelterrein en de daarbij behorende voorzieningen, zoals banken, lichtmast, bomen, scorebordjes en inventaris van de vereniging.
  De werkzaamheden van de technische commissie gaan niet verder als in de huurovereenkomst met de Gemeente is aangegeven.
 2. Wanneer een toernooi of ander door de vereniging te organiseren evenement wordt gehouden, zorgt de technische commissie er voor dat het speelveld speelklaar wordt gemaakt.
 3. De technische commissie doet voorstellen aan het bestuur met betrekking tot de aanschaf van materiaal etc., nodig om het terrein en uitrusting van de vereniging in goede staat te houden. Men laat deze voorstellen zo nodig van een begroting en /of offerte vergezeld gaan.
 4. Wanneer de technische commissie uitgaven heeft gedaan dient zij uiterlijk 14 dagen daarna verantwoording af te leggen bij de penningmeester, zo mogelijk onder overleg van bewijsstukken van de betrokken aankoop of uitgave.
 5. Eén maand voordat de verenigingsbegroting in de algemene vergadering behandeld zal worden dient de technische commissie bij de penningmeester een begroting in, waarin naar voren komt welke uitgaven zij in het komend verenigingsjaar denkt te gaan doen.

DE REDACTIECOMMISSIE.

Art.13.

 1. De redactiecommissie bestaat uit tenminste 2 stemgerechtigde leden. Zij is belast met het redigeren en verspreiden van het verenigingsorgaan.
 2. De redactiecommissie is autonoom in het opnemen en publiceren van de door haar gekozen / aangeboden artikelen en teksten. In voorkomend geval dient zij verantwoording af te leggen tegenover het bestuur en /of de algemene ledenvergadering.


VERGADERINGEN.

Art.14.

 1. Per jaar worden er 2 algemene ledenvergaderingen gehouden, te weten één binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar en één binnen 2 maanden vóór het verstrijken van het verenigingsjaar.
 2. Dag, uur en plaats van een algemene ledenvergadering worden door het bestuur vastgesteld.
 3. Naast de notulen van de laatste algemene vergadering wordt op de agenda van de voorjaarsvergadering geplaatst:
  1. Het jaarverslag van de secretaris, inclusief een overzicht van de activiteiten van de commissie wedstrijdzaken en technische commissie.
  2. Het financiële verslag van de penningmeester.
  3. Het verslag van de kascommissie.

  Op de najaarsvergadering worden als vaste agendapunten behandeld

  1. De begroting van de penningmeester voor het komende verenigingsjaar
  2. Een voorstel voor de hoogte van de contributie voor het komende verenigingsjaar.
  3. De verkiezing van de leden van het bestuur welke aftredend zijn volgens het rooster; de commissie wedstrijdzaken en technische commissie.
  4. Het samenstellen van de volgende kascommissie.
  5. Het bespreken en samenstellen van de toernooien – en activiteitenkalender van de vereniging
 4. Indien er een vacature in het bestuur of de commissies is, zal in de convocatie dit vermeld worden met een oproep voor nieuwe kandidaten. Wanneer het bestuur een lid voor een vacature kandidaat voorstelt kunnen tegenkandidaten door tenminste 5 stemgerechtigde leden worden gesteld, mits dit vóór de vergadering schriftelijk ter kennis is gebracht aan de secretaris.
 5. Indien de algemene ledenvergadering niet is kunnen worden gehouden wegens het ontbreken van het aantal vereiste leden, zal binnen 14 dagen een nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering zal, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden tot besluiten bevoegd zijn mits de agenda onveranderd is gebleven en de leden tijdig in kennis zijn gebracht van de vaststelling van de nieuwe vergadering.

Art.15.

 1. Behalve de verplichte algemene vergaderingen zoals vastgelegd in Art. 14 wordt door het bestuur een buitengewone algemene vergadering belegd:
  1. In het geval het bestuur zulks in het belang van de vereniging dit nodig acht.
  2. Op verzoek van tenminste éénderde van de stemgerechtigde leden.
 2. Het verzoek, zoals genoemd in Art.15 lid 1b moet schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.
  In dat geval dient de vergadering binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.
 3. Het in Art.14 lid 2 en 5 bepaalde is mede van toepassing op een buitengewone algemene vergadering.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Art.16.

Bestuursvergaderingen worden gehouden:

STEMMINGEN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.

Art.17.

 1. Indien er op een algemene of buitengewone ledenvergadering schriftelijk gestemd moet worden wijst de voorzitter 2 stemgerechtigde leden aan die de stemcommissie vormen.
 2. Behoudens het bepaalde in de statuten Art. 21 sub 4 zijn eveneens ongeldige stemmen die:
  1. Een persoon niet duidelijk aanwijzen.
  2. Ondertekend zijn.
  3. Opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht.
  4. Andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen. De stemcommissie beslist over de geldigheid van een stembriefje.
 3. Bij staking van stemmen over zaken stemt de voorzitter.
 4. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen vindt herstemming plaats over de betreffende kandidaat of kandidaten. Indien de stemmen dan nog staken moet een nieuwe stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaten.
 5. Indien na de stemming de gekozene voor de benoeming bedankt, moet een nieuwe stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaten.

GELDMIDDELEN.

Art.18.

 1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De contributie dient door de leden incl. de zgn tweede leden te worden voldaan voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar zoals op de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
 3. Indien de algemene ledenvergadering heeft bepaald dat de bijdragen voor de NJBB, waarbij de vereniging is aangesloten, afzonderlijk van de leden wordt geheven, dient deze bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 4. In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van de verplichting tot het betalen van de contributie.
  Dit kan alleen worden verleend in geval het betrokken lid om financiële redenen niet in staat is de overeengekomen contributie geheel of gedeeltelijk te voldoen.
  Bij een verzoek om ontheffing dient de aanvrager bij de penningmeester aan te tonen dat betaling hem / haar op dat moment niet past en over welke periode de betaling niet mogelijk is. Indien het gaat om een periode korter dan 3 maanden wordt het verzoek niet in behandeling genomen.
 5. De algemene vergadering kan bepalen dat van ieder nieuw lid een entreegeld zal worden geheven.
 6. Indien een kandidaat-lid zich bij La Crique meldt en met het verzoek komt voor overschrijving van zijn licentie bij de NJBB naar La Crique zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor de aanvrager.
 7. Autokostenvergoeding aan de eigenaar van de auto is bepaald op euro 0,14 per km; indien men niet in eigen auto meerijdt naar festiviteiten / toernooien.

WEDSTRIJDEN.

Art.19.

De aan wedstrijden (toernooien) deelnemende leden zijn persoonlijk verplicht de vastgestelde bijdrage te voldoen indien zij, volgens het oordeel van het bestuur, zonder geldige redenen verstek laten gaan en bond of organiserende vereniging betaling verlangen.

TUCHTRECHTSPRAAK.

Art.20.

 1. Indien tuchtrechtspraak noodzakelijk is kan het bestuur een tuchtcommissie benoemen, die alleen voor het aangespannen geval in functie is.
 2. In deze commissie, welke uit 3 personen bestaat, is de voorzitter van het bestuur tevens voorzitter van de tuchtcommissie.
 3. Van de uitspraak van de tuchtcommissie wordt, indien daartoe aanleiding is, mededeling gedaan aan de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Tevens kan overgegaan worden tot publicatie in het verenigingsorgaan.
 4. In de daarop eerstvolgende algemene vergadering legt de voorzitter over de desbetreffende gang van zaken verantwoording af.

SLOTBEPALINGEN.

Art.21.

 1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
 3. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene vergadering worden behandeld.
 4. Het behoeft, om te worden aangenomen, een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Jeu de Boulesvereniging La Crique | 02-05-2012